Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ SPRZEDAŻY I ZAMAWIANIA

USŁUG SZKOLENIOWYCH ONLINE

Witamy w Serwisie internetowym Center of Excellence.

Poniższy regulamin reguluje sposób korzystania z Serwisu. Można w nim znaleźć wszelkie niezbędne informacje, między innymi dotyczące sposobu składania, opłacania i wysyłania zamówienia oraz informacje o procedurze reklamacyjnej.

Regulamin ten stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych w Serwisie usług, w tym Szkoleń. Udostępniony jest na stronie internetowej Serwisu, jak również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie, utrwalenie i wydrukowanie.

Na potrzeby Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

1)Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Organizatorem Umowę w ramach Serwisu, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2)Konto – indywidualnie wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona nieodpłatnie, do której Zamawiający uzyskuje dostęp po wprowadzeniu swojego loginu oraz hasła. Za jej pomocą Zamawiający może m.in. złożyć Zamówienie, przeglądać historię Zamówień, edytować koszyk oraz samodzielnie dokonywać edycji podanych danych.

3)Organizator – Fundacja „Center of Excellence” z siedzibą przy ul. Głównej 76 Gałków Duży, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000771389, NIP: 7282835764, REGON: 382562093 sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

4)Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta z Serwisu.

5)Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny pod adresem www.centerofexcellence.pl.

6)Serwis – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem www.centerofexcellence.pl, umożliwiający Zamawiającym zakup dostępnych Szkoleń.

7)Szkolenie – odpłatna usługa sprzedawana i świadczona bezpośrednio przez

Organizatora, przeprowadzana w formie stacjonarnej, po dokonaniu Zamówienia będącego przedmiotem Umowy między Zamawiającym a Organizatorem.

8)Uczestnik – Zamawiający i/lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego do udziału w Szkoleniu.

9)Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem za pośrednictwem Serwisu. Przez Umowę rozumie się również – w zależności od cech Szkolenia – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

10)Zamawiający – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu.

11)Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, składane przy użyciu Serwisu, za pomocą którego Zamawiający akceptuje ofertę sprzedaży przedstawioną przez Organizatora, określające w szczególności rodzaj i liczbę usług nabywanych w ramach Umowy.

§1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w Szkoleniach organizowanych przez Organizatora, a także zasady korzystania z Serwisu.
 2. Sprzedaż Szkoleń za pośrednictwem Serwisu realizuje Organizator.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających z Serwisu, i określa prawa i obowiązki Zamawiającego oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 4. Warunkiem korzystania z usług Serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacja.
 5. Nazwa Serwisu, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz opisy produktów stanowią wyłączną własność Organizatora i podlegają ochronie prawnej.
§2 Zasady korzystania z Serwisu
 1. Aby skorzystać z usług Serwisu należy zapoznać się z Regulaminem, a następnie zaakceptować jego postanowienia.
 2. Informacje znajdujące się przy opisie Szkoleń nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zamawiający składając Zamówienie za pomocą Serwisu, składa ofertę zakupu określonego Szkolenia, na warunkach podanych w informacji o danym Szkoleniu.
 3. Organizator dokłada ze swej strony wszelkich starań aby dostarczyć Zamawiającemu Szkolenia najwyższej jakości, a podane przez Zamawiającego dane nie zostały pozyskane lub zmodyfikowane przez osoby nieupoważnione. W tym celu potrzebne jest w szczególności aby Zamawiający:
  • nie prowadził działań zmierzających do objęcia informacji niejawnych posiadanych przez Organizatora
  • nie kopiował elementów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, a zwłaszcza zdjęć, opisów produktów czy znaków towarowych
  • nie korzystał z usług Serwisu w sposób bezprawnie zakłócający jego funkcjonowanie poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej.
 4. Szkolenia nie zawierał błędów. W razie wątpliwości dotyczących opisu Szkolenia można skontaktować się z Serwisem pod adresem mailowym biuro@centerofexcellence.pl
§3 Zasady korzystania z Serwisu
Wymagania wstępne dla Zamawiających Zamawiającym organizowanego przez Organizatora Szkolenia może być osoba która:
 • pragnie zdobyć lub uzupełnić posiadaną wiedzę;
 • przestrzega ogólnie uznawanych wartości etycznych, zasad poprawności i uczciwości w relacjach z innymi osobami.
§4 Rejestracja i założenie Konta
 1. Aby utworzyć Konto w Serwisie konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Formularz rejestracyjny wymaga podania:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu e-mail, będącego jednocześnie loginem Zamawiającego,
  • hasła (oraz potwierdzenia hasła).
 3. Hasło powinno składać się z ciągu co najmniej 6 znaków. Hasło nie jest znane Organizatorowi.
 4. Podczas rejestracji w Serwisie Zamawiający oświadcza, że:
  • zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz innych danych wymaganych dla prawidłowego świadczenia usług w Serwisie.
  • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Serwis wysyła Zamawiającemu na wskazany w formularzu adres e-mail link informujący o założeniu Konta. A ktywacji Konta dokonuje się poprzez kliknięcie w link, co stanowi zarazem potwierdzenie prawdziwości danych podanych podczas procesu rejestracji.
  • Rejestracja zostaje ukończona z chwilą zalogowania się w Serwisie przy użyciu wybranego loginu i hasła.
  • Konto zakładane jest na czas nieoznaczony, jednak w każdej chwili Zamawiający może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@centerofexcellence.pl z prośbą o usunięcie Konta. Więcej na ten temat można przeczytać w § 12 Regulaminu.
§5 Składanie Zamówienia
 1. Zamówienia można dokonywać wyłącznie poprzez zalogowanie do utworzonego przez siebie Konta. Wysłanie Zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia stosownych pól dotyczących zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Zamawiającego dla celów realizacji Umowy.
 2. Zamówienia w Serwisie można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. O ewentualnych przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Zamawiający zostanie poinformowany poprzez panel witryny www.centerofexcellence.pl
 3. Zakupu Szkolenia dokonuje się poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Serwisu. Może być do wyboru kilka wariantów Szkoleń różniących się modułem i liczbą Uczestników (dostępne są Szkolenia grupowe, jak i indywidualne, gdzie liczba Uczestników nie może być większa niż 3). Po dokonaniu wyboru Szkolenia należy kliknąć w pole „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny).
 4. Na każdym etapie składania Zamówienia Zamawiający może zaprzestać przechodzenia kolejnych kroków i wyjść z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone do końca, zostanie automatycznie anulowane.
 5. Po zakończeniu zakupów należy przejść do koszyka, gdzie istnieje możliwość sprawdzenia poprawności wybranych uprzednio Szkoleń. Po podjęciu końcowej decyzji zakupu Szkoleń, należy podać, w razie wyboru takiej opcji, dane konieczne do wystawienia faktury VAT.
 6. Po skutecznym złożeniu Zamówienia, Organizator wysyła Zamawiającemu, na podany przy rejestracji adres e-mail, wiadomość, w której Organizator informuje Zamawiającego o tym, że jego Zamówienie musi zostać zweryfikowane przez Organizatora. Weryfikacja polega na sprawdzeniu dostępności terminu wybranego Szkolenia. Niezwłocznie po weryfikacji Organizator wysyła Zamawiającemu kolejną wiadomość e-mail wraz z informacją czy weryfikacja Zamawiającego przebiegła pozytywnie czy nie.
 7. W wiadomości e-mail zawierającej informację o pozytywnej weryfikacji Zamówienia, załączany jest link do płatności, po kliknięciu na który następuje przejście do procedury płatności oraz opłacenia Zamówienia. Po opłaceniu Zamówienia Organizator wysyła Zamawiającemu zawiadomienie o przyjęciu Zamówienia. Oznacza to przystąpienie do jego realizacji oraz skutkuje zawarciem Umowy.
 8. W razie negatywnej weryfikacji Zamówienia Zamawiający otrzyma informację o jej przyczynie oraz o innych dostępnych terminach Szkoleń.
§6 Płatność
 1. 1. Ceny Szkoleń na stronie Serwisu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podawane są w złotych polskich. Cena Szkolenia nie obejmuje zakwaterowania oraz kosztów dojazdu Uczestnika.
 2. Zakupu Szkolenia dokonuje się według cen obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia i od tego momentu nie ulegają one zmianie, nawet wówczas, gdy tuż po złożeniu Zamówienia zmianie ulegną ceny za poszczególne Szkolenia w Serwisie.
 3. Swoje Zamówienie można opłacić poprzez jeden z następujących sposobów:
  • przelewem bankowym – w sytuacji gdy nie doszło do zaksięgowania przelewu Zamawiającego na rachunku bankowym Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie to zostaje anulowane. Dane rachunku Organizatora:
   Właściciel – Fundacja „Center of Excellence”
   Bank - Mbank
   Numer rachunku – 7011 4020 0400 0035 0279 1253 79
  • za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl. Serwis ten umożliwia realizację płatności za pomocą karty płatniczej lub szybkiego przelewu internetowego. Decydując się na tę opcję płatności, Zamawiający automatycznie zostanie przekierowany do systemu Przelewy24.pl.
 4. W czasie składania Zamówienia Zamawiający ma możliwość zaznaczenia czy chce otrzymać fakturę VAT, a jeśli tak – musi podać niezbędne dane do jej wystawienia.
§7 Wykonanie umowy
 1. Organizator zobowiązuje się do:
  • zapewnienia kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkolenia,
  • przygotowania programu Szkolenia,
  • dostarczenia każdemu Uczestnikowi Szkolenia kompletnych materiałów szkoleniowych, pozbawionych wad prawnych na dzień odbywania Szkolenia. Z chwilą dostarczenia Uczestnikowi Szkolenia materiałów szkoleniowych, Organizator udziela Uczestnikowi prawa do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestnika;
  • zapewnienia lunchu i przerwy kawowej;
  • przeprowadzenie ewaluacji Szkolenia pod kątem: osiągnięcia zakładanych celów, doboru materiału i metod szkoleniowych, organizacji zaplecza i procesu szkoleniowego oraz pracy trenera/wykładowcy. Ocena jest prowadzona w postaci anonimowej ankiety;
  • wystawienie Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w zajęciach) certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w Szkoleniu.
 2. Szkolenia odbywają się w miejscu wskazanym przez Organizatora przy opisie danego Szkolenia.
 3. Zapewnienie pomieszczeń oznacza przygotowanie przestrzeni dla każdego Uczestnika (w zależności od liczebności grup), dostępu do odpowiedniego oświetlenia oraz zachowanie odpowiedniej temperatury i wymiany powietrza. Uczestnik ma stały dostęp do zaplecza sanitarnego. Sale są wyposażone w sprzęt audiowizualny i inne pomoce wymagane charakterem wybranego Szkolenia (tablice, flipchart, dodatkowe projektory i nagłośnienie, dodatkowe materiały piśmiennicze).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Szkoleń z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Organizatora (w tym: zmianie aktów prawnych RP). Wyżej wymienione zmiany nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora.
 5. Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się:
  • uczestniczyć w Szkoleniu, przestrzegając punktualności i stosując się do poleceń Organizatora i trenerów,
  • do niezwłocznego poinformowania Organizatora oraz zaproponowania nowego terminu Szkolenia w razie rezygnacji, nie później niż na 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia,
  • nie powielać i/lub nie wprowadzać do obrotu materiałów szkoleniowych, nie udzielać prawa do korzystania z materiałów szkoleniowych. Prawo do korzystania z materiałów szkoleniowych następuje po otrzymaniu pełnej zapłaty za usługę szkoleniową,
  • do nieutrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu szkolenia bez zgody Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia nie później niż na 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Szkolenia, w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają przeprowadzenie Szkolenia, a za których wystąpienie Organizator nie ponosi winy. Informacja o odwołaniu Szkolenia lub zmianie jego terminu czy też miejsca zostanie przesłana Zamawiającemu w drodze wiadomości elektronicznej lub telefonicznie na adres lub numer wskazany przez Zamawiającego, niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadkach wskazanych powyżej Zamawiający może zrezygnować z udziału w Szkoleniu bez obowiązku zapłaty kwoty odpowiadającej całkowitemu kosztowi Szkolenia. O swojej rezygnacji z powodów wskazanych powyżej Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora nie później niż 1 (słownie: jeden) dzień od momentu otrzymania od Organizatora informacji o zmianie terminu czy też miejsca Szkolenia.
§8 Odpowiedzialność i prawo odstąpienia
 1. Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Szkoleń już rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem wspomnianego 14-dniowego terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail biuro@centerofexcellence.pl
 3. Jeżeli po zawarciu Umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Zamawiający nie może wziąć udziału w Szkoleniu i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy – wpłacone środki będzie mógł wykorzystać na Szkolenie o tej samej wartości w innym terminie, uzgodnionym z Organizatorem.
 4. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin Szkolenia. Zamawiający jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych za Szkolenie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Uczestników Szkolenia oraz za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie przeprowadzonego Szkolenia.
 6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Szkolenie którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę. Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.
§9 Rozwiązanie Umowy
 1. W przypadku całkowitej rezygnacji Zamawiającego ze Szkolenia Organizator zastrzega możliwość potrącenia 30% wartości zapłaconej kwoty tytułem kosztów poniesionych na przygotowanie Szkolenia.
 2. Poza przypadkami określanymi w obowiązujących przepisach prawa Organizator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Zamawiającego bądź Uczestników postanowień Regulaminu.
§10 Postępowanie reklamacyjne
 1. Zamawiający będący Konsumentem ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczonych usług w Serwisie oraz przeprowadzonego Szkolenia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Reklamacje Szkoleń należy zgłaszać w formie pisemnej lub e-mailem na adres Organizatora wskazany w § 16 pkt 5 Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • nazwę/imię i nazwisko Zamawiającego,
  • adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego,
  • przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
  • uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  • żądanie związane z reklamacją.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, wskazanym w Kodeksie cywilnym, lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu
 6. W stosunku do Zamawiających będących Przedsiębiorcami prawo do składania reklamacji jest wyłączone.
§11 Majątkowe prawa autorskie
 1. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom Szkolenia są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora
 2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejęcia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
§12 Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są bezpłatnie następujące usługi elektroniczne:
  • założenie i prowadzenie Konta w Serwisie;
  • przesłanie na adres mailowy Zamawiającego wiadomości w których Serwis potwierdza otrzymanie złożonego Zamówienia, wiadomości o rezultacie weryfikacji Zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 6, otrzymaniu płatności i ewentualnie o przebiegu realizacji Zamówienia;
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Serwisie zawarta jest na czas nieoznaczony.
 3. Zamawiający ma prawo złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usługi elektronicznej na adres e-mail: biuro@centerofexcellence.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 4. Zamawiającemu przysługuje również uprawnienie do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym bezterminowej usługi o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@centerofexcellence.pl
 5. Organizator może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej tylko w przypadku, gdy Zamawiający obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarczysz treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania takiego zachowania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 6. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną może zostać rozwiązana również za porozumieniem stron w każdym czasie.
 7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych w czasie trwania umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 8. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o świadczenie usług elektronicznych skutkuje usunięciem Konta Zamawiającego z Serwisu.
§13 Dane osobowe i pliki cookies
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Serwisu i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu: biuro@centerofexcellence.pl
§14 Zmiana Regulaminu
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną przedstawione w sposób wyraźny na stronie Serwisu. Informacje te zostaną udostępnione na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli Zamawiający posiada Konto w Serwisie, o zmianach zostanie dodatkowo poinformowany poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na podany przy rejestracji adres e-mail, zawierającej zakres dokonanych zmian.
 3. Do umów zawartych przez zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Zamawiającego Umowy.
§15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. W razie sporu z Organizatorem, Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Organizatorem,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Zamawiający będący Konsumentem może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§16 Postanowienia końcowe
 1. Tekst jednolity Regulaminu dostępny w wersji elektronicznej jest pod adresem: biuro@centerofexcellence.pl
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za bezprawne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie uważane za wyłączone z Regulaminu i pozostanie bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia dotkniętego wadą, o której mowa w zdaniu pierwszym, wstępuje reguła odpowiadająca najbliżej celom tego postanowienia jak i całemu Regulaminowi.
 5. Zamawiający oraz Uczestnicy Szkolenia mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem maila, telefonicznie lub pisemnie pod wskazanymi adresami i numerem: